Kunst in de klas!

Creatief bezig zijn is niet alleen leuk, kinderen ontwikkelen hiermee ook tal van vaardigheden. Muziek stimuleert luistervaardigheid, samenwerking en emotionele intelligentie. Beeldende kunst en ambacht bevordert de creativiteitsontwikkeling. Dansen is goed voor het ritmegevoel en de motoriek. Theater voor de taalvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de inzet van kunstvakken leren kinderen waar ze goed in zijn en hoe ze elkaar en zichzelf kunnen waarderen op andere gronden dan meetbare resultaten. Ook worden ze aangesproken op hun nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. Bovendien heeft kunst een blijvende, positieve invloed op de gezondheid van een mens. Kortom, kunst binnen het onderwijs is meer dan alleen een aangename afwisseling in het lesprogramma. Het is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen. En nog steeds geldt: ‘Jong geleerd, is oud gedaan!’

Quintus op school!

Quintus verzorgt op basisscholen in Kampen en omgeving workshops en cursussen op het gebied van beeldende kunst en ambacht, theater, muziek en dans. Zo komen kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking met kunst. Kinderen proeven aan alle kunstdisciplines en ontdekken waar hun talenten liggen. Leerkrachten werken hierbij samen met docenten van Quintus aan boeiende programma’s. Quintus vertaalt de vraag van een school naar onderwijsprojecten en werkvormen die aansluiten bij verschillende manieren van leren en wat er leeft bij een school. Binnen het onderwijs wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij overige vakken en projecten om cultuureducatie een geborgde plek te geven binnen bestaande doorgaande leerlijnen. De school is hierin de leidende partij en maakt autonome keuzes.

Kunst & Kind

Kunst & Kind is in de gemeente Kampen het netwerk van basisscholen en cultuuraanbieders die samen zorgdragen voor een passende invulling van de cultuureducatieve elementen die horen bij het schoolleerplan. Kunst & Kind wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van gemeente Kampen en provincie Overijssel. Dit is het keuzeprogramma van Kunst & Kind.

 

Maatwerk

Naast het vaste aanbod van Kunst & Kind kunnen basisscholen een beroep doen op Quintus voor maatwerk. Denk hierbij aan de inzet van kunstzinnige en culturele invulling bij schoolgebonden thema’s, feesten, vieringen of projecten. Zowel in de vorm van excursies als activiteiten op school, zowel per groep als school-breed: we denken graag vanaf het begin met jullie mee.

Deskundigheidsbevordering

Scholen kunnen ook bij Quintus terecht voor individuele of teamgerichte deskundigheidsbevordering gericht op praktische toepassingen in de klas. Dit kan in de vorm van een teambuildingsdag worden gegoten, als (inspiratie)onderdeel van een teamvergadering of op individuele basis. Zowel op school als op een gewenste locatie. Ook kan Quintus worden ingezet voor advisering bij de keuze voor een (kunstzinnige) methode. Wil je je in een specifiek  onderdeel van de kunst verdiepen, bijvoorbeeld gitaarspelen of fotograferen, snuffel dan eens bij het uitgebreide aanbod van Quintus cursussen en workshops of neem contact op. 

 

Interne Cultuur Coördinator (ICC)

Quintus is landelijk gekwalificeerd om de cursus ‘Interne Cultuur Coördinator’ (ICC) te verzorgen. Zij doet dit onder de vlag van de provinciale organisatie Rijnbrink. Tijdens en na de cursus worden de ICC-ers begeleid en ondersteund bij het opstellen en de uitvoering van het cultuureducatiebeleid in hun school. ICC-ers maken deel uit van het netwerk Kunst & Kind en worden opgenomen in het landelijke lerarenbestand. Quintus vormt de schakel tussen landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid en de lokale invulling daarvan. Elke basisschool in de gemeente Kampen heeft tenminste één docent die tot ICC-er is opgeleid.

 

Overige mogelijkheden

Quintus heeft een mooie zaal met podium waarop al vele eindmusicals zijn opgevoerd. Ook hebben we een flink instrumentarium dat we uitlenen en verhuren. Heb je incidenteel dingen nodig als verkleedkleren, schildersezels of wat dan ook? Vraag bij Quintus naar de mogelijkheden.

 

Samenwerking

Het Cultuur Contact van Quintus heeft een groot netwerk van overige aanbieders op het gebied van cultuur waaronder ook erfgoedinstellingen en (muziek)verenigingen. Daarmee zijn de mogelijkheden nog verder uitgebreid. We brengen je graag met elkaar in verbinding.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in nauwe samenwerking met verschillende partners werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie ook de komende jaren aan het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Deze landelijk samenhangende aanpak wordt in Overijssel door Rijnbrink uitgerold. Het moet de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs borgen. In de Gemeente Kampen hebben inmiddels 14 van de 34 basisscholen met diverse trajecten aan ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ meegedaan. Voor de periode 2021-2025 kan elke school in de gemeente Kampen weer een beroep doen op deze regeling. Neem voor de mogelijkheden contact op met Quintus.

 

Veelgestelde vragen

Is Quintus goed bereikbaar en is er voldoende parkeergelegenheid?

Is het gebouw toegankelijk voor rolstoelen en andere hulpmiddelen?

Is het mogelijk om op locatie een workshop of cursus af te nemen van Quintus?

Kan ik met een specifieke wens of thema bij Quintus terecht?